Ngọc Muội

Mô tả

Nhân viên rất thân thiện.

 Chú bảo vệ làm ca tối có khuôn mặt nghiêm nghị, 

nhưng lúc nói chuyện cũng rất vui.

Ngọc Muội

17/11/2020

Bài viết liên quan


Văn Bính

Nhân viên rất thân thiện.  Chú bảo vệ làm ca tối có khuôn mặt nghiêm nghị,  nhưng lúc nói chuyện cũng rất vui.

Vân Anh

Nhân viên rất thân thiện.  Chú bảo vệ làm ca tối có khuôn mặt nghiêm nghị,  nhưng lúc nói chuyện cũng rất vui.